SVENSKA

STASIS – En gemensam metod för behandling av sulfidjord i Botnia-Atlanticaområdet

STASIS-projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu i Finland, samt Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB, Luleå tekniska universitet och Linnéuniversitetet i Sverige.

Projektets mål är att utveckla en för Botnia-Atlanticaområdet gemensam och kostnadseffektiv metod för behandling av mellanlagrad sulfidjord, schaktbotten i sulfidjord, deponerad sulfidjord samt deponerad muddermassa rik på sulfider. Med metoden vill vi bromsa upp den starkt försurande oxidationen av sulfider och därmed bidra till att minska risken för försurade och metallförorenade vattendrag när sulfidrika schakt- och muddermassor hanteras.

Bakgrund – sulfidrika sediment och oxidation

Stora arealer av kustnära marker på bägge sidor om Kvarken och Bottenviken utgörs av gamla havsbottnar. Dessa gamla marina sediment är mycket sulfidrika och har på grund av landhöjningen stigit upp ur havet. När sulfider exponeras för atmosfärens syre sker en oxidation med bl.a. svavelsyra som en reaktionsprodukt. Processen påskyndas av en sänkning av grundvattennivån genom dränering, eller då sulfidrika massor schaktas eller muddras och deponeras utan åtgärder för att förhindra oxidation.Det surgjorda markvattnet lakar metaller ur markens mineraler, och det sura och metallrika dräneringsvattnet når så småningom vattendrag med negativa följder. I värsta fall fås en omfattande fiskdöd i påverkade vattendrag.

Behandling av stora volymer jordmaterial rikt på sulfid

Vid stora infrastrukturbyggen schaktas stora volymer sulfidjord, och dessa bör tas om hand snabbt för att förhindra oxidation. För närvarande finns två sätt att hantera dessa massor. Antingen deponeras de snabbt i vattenmättat tillstånd eller så blandar man med tillräckligt med kalk för att neutralisera sulfidjordens totala försurningspotential. Båda alternativen är dyra och kapaciteten, speciellt för deponering under vatten, är begränsad.

Projektet

I projektet utvecklas metoder för att möjliggöra förbättrade lösningar vad gäller hantering av sulfidjord på plats, samt även mellanlagringsmöjligheter och förbättrade deponeringstekniker. Mekanisk inblandning av ultrafinkornig kalk kommer att jämföras med vedertagen mekanisk inblandning av grovkorniga kalkvarianter. Dessutom kommer suspensioner av ultrafinkornig kalk att användas för ytbehandling och/eller injicering. Vid sidan av kalk kommer tester med biokol och torv att utföras för att binda upp lösta metaller. Dessutom kan torv fungera som både antioxidant och som energi- och kolkälla för sulfatreducerande bakterier.

Eftersom problemställningen är densamma på den finska och svenska sidan av Bottniska viken finns det goda förutsättningar att sammanföra dessa kompletterande och nödvändiga kompetenser och erfarenheter. På så sätt kan vi vidareutveckla våra kompetenser med gemensam bas, utveckla gemensamma system för skydd av kustnära vattendrag och sprida projektets erfarenheter till övriga branschaktörer.

I projektet kommer en viktig aktivitet att utgöras av tvåvägskommunikationen med intressenter. Denna dialog kommer att upprätthållas under hela projekttiden genom möten, seminarier och workshops som kommer att hållas både virtuellt och när det är möjligt också fysiskt i både Sverige och Finland.